ĐĂNG KÝ KHAI TRÌNH LAO ĐỘNG

Thành phần hồ sơ: Khai trình sử dụng – Báo cáo giảm – Báo cáo chấm dứt sử dụng

 

1. THÀNH PHẦN HỒ SƠ:

a) Khai trình sử dụng lao động:

– 04 bản khai trình sử dụng lao động;

– 01 bản sao có chứng thực GCN ĐKKD của đơn vị sửng dụng lao động.

 

b) Báo cáo giảm lao động:

– 04 bản Báo cáo giảm lao động của đơn vị.

 

c) Báo cáo việc chấm dứt sử dụng lao động khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động:

– 04 Bản báo cáo chấm dứt sử dụng lao động.

 

2. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT:

– 08 ngày làm việc.