ĐĂNG KÝ THAM GIA BHXH BHYT BHTN

Công ty mới thành lập, Người sử dụng lao động đăng ký tham gia BHXH, BHYT bắt buộc và BHTN lần đầu:

1. Trình tự thực hiện:

 

a) Đối với người lao động:

Căn cứ hồ sơ gốc của mình (quyết định tuyển dụng, quyết định nâng lương hoặc hợp đồng lao động) kê khai 03 bản “Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN” (Mẫu số 01-TBH), nộp cho người sử dụng lao động, trường hợp đã được cấp sổ BHXH thì không phải kê khai mà chỉ nộp sổ BHXH.

b) Đối với người sử dụng lao động:

– Tiếp nhận, đối chiếu Hồ sơ gốc của cá nhân người lao động với Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN hoặc sổ BHXH, ký xác nhận Tờ khai.

– Lập đầy đủ hồ sơ theo quy định ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ ở phần dưới đây  nộp cơ quan BHXH

c) Đối với cơ quan BHXH:

 Tiếp nhận danh sách và hồ sơ do người sử dụng lao động chuyển đến.

– Kiểm tra thủ tục hồ sơ, cấp mã số cho người lao động và mã số của đơn vị quản lý theo quy định.

– Ký, đóng dấu vào “Danh sách lao động đóng BHXH, BHYT, BHTN” (Mẫu số 02a-TBH), “Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN” (Mẫu số 01-TBH) trả lại 01 bản cho người sử dụng lao động.

 

2. Thành phần, số lượng hồ sơ:

 

– Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập (bản sao), trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân thì nộp bản Hợp đồng lao động.

– Quyết định xếp hạng doanh nghiệp (nếu có).

– Thang, bảng lương (đã được đăng ký với cơ quan lao động).

– Hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng, thuyên chuyển…

– Mẫu 01 – TBH “Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN” của người lao động do người lao động kê khai; trường hợp đã được cấp sổ BHXH thì không phải kê khai mà chỉ nộp số BHXH.

– Mẫu số 02a-TBH: “Danh sách lao động đóng BHXH, BHYT, BHTN”

 

3. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 

– Mẫu 01 – TBH “Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN”;

– Mẫu số 02a-TBH: “Danh sách lao động đóng BHXH, BHYT, BHTN”.

 

4. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

– Trong thời hạn không quá 30 ngày  làm việc kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng, người sử dụng lao động phải nộp toàn bộ hồ sơ quy định ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ dưới đây và sổ BHXH của người lao động (nếu có) cho cơ quan BHXH.

 

5. Căn cứ pháp lý của TTHC:

 

– Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006

– Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 về hướng dẫn một số điều của Luật BHXH.

– Nghị định số 63/2005/NĐ-CP ngày 16/5/2005 về việc ban hành Điều lệ BHYT.

– Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 về hướng dẫn một số điều của Luật BHXH

– Thông tư số 03/2007/TT–BLĐTBXH ngày 30/01/2007hướng dẫn Nghị định số 152/2006/NĐ-CP

– Thông tư liên tịch số 21/2006/TTLT-BYT-BTC ngày 27/7/2005 hướng dẫn một số  điều của Nghị định số 63/2005/NĐ-CP

– Quyết định số: 902/QĐ – BHXH ngày 26/6/2007 ban hành quy định về quản lý thu BHXH, BHYT bắt buộc;

– Quyết định số 1333/QĐ – BHXH ngày 21/02/2008 sửa  đổi  QĐ  902/QĐ  – BHXH

– Công văn số 1615/BHXH-CSXH ngày 02/06/2009 của BHXH Việt Nam