ĐĂNG KÝ THANG LƯƠNG BẢNG LƯƠNG

Đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương đối với công ty mới được thành lập:

  1. THÀNH PHẦN HỒ SƠ:

– Công văn đề nghị của doanh nghiệp (03 bộ).

– Hệ thống thang lương, bảng lương của doanh nghiệp theo mẫu (03 bộ).

– Phụ cấp lương theo mẫu (nếu có – 03 bộ).

– Bản quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh hoặc nhóm chức danh nghề, công việc trong thang lương, bảng lương (03 bản).

– Ý kiến của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành Công đoàn lâm thời trong doanh nghiệp (được thể hiện bằng văn bản, có kết quả biểu quyết đồng ý hay không đồng ý cụ thể từng nội dung).

  1. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT

– 10 (mười) ngày làm việc.

Ghi chú:

Đề nghị đơn vị khi đến đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương mang theo bản chính hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để đối chiếu.