Hệ thống các văn bản về thuế GTGT

HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG MỚI NHẤT NĂM 2017

Tên văn bản Ngày ban hành Ngày hiệu lực Ghi chú
LUẬT
106/2016/QH13 06/04/2016 01/07/2016 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế GTGT,luật thuế Tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế
NGHỊ ĐỊNH
100/2016/NĐ-CP 01/07/2016 01/07/2016 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế GTGT,luật thuế Tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế
THÔNG TƯ
99/2016/TT-BCT 29/06/2016 13/08/2016 Hướng dẫn về quản lý hoàn thuế GTGT
130/2016/TT-BCT 01/07/2016 01/07/2016 Quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế GTGT, thuế TTĐB và luật quản lý thuế và sửa đổi một số điều thông tư về thuế
173/2016/TT-BCT 28/10/2016 15/12/2016 Sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất khoản 3 điều 15 thông tư số 219/2013/tt-btc ngày 31/12/2013 của bộ tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo thông tư số 119/2014/tt-btc ngày 25/8/2014, thông tư số 151/2014/tt-btc ngày 10/10/2014, thông tư số 26/2015/tt-btc ngày 27/02/2015 của bộ tài chính)

HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN VỀ THUẾ TÀI NGUYÊN MỚI NHẤT NĂM 2017

Tên văn bản Ngày ban hành Ngày hiệu lực Ghi chú
LUẬT
71/2014/QH13 26/11/2014 01/01/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế
NGHỊ ĐỊNH
12/2015/NĐ-CP 01/01/2015 12/02/2015 Quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế
THÔNG TƯ
12/2016/TT-BCT 20/01/2016 01/07/2016 Sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 7 thông tư số 152/2015/tt-btc ngày 02 tháng 10 năm 2015 hướng dẫn về thuế tài nguyên
174/2016/TT-BCT 28/10/2016 12/12/2016 Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 điều 6 thông tư số 152/2015/tt-btc ngày 02 tháng 10 năm 2015 của bộ tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên

HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN VỀ THUẾ MÔN BÀI MỚI NHẤT NĂM 2017

Tên văn bản Ngày ban hành Ngày hiệu lực Ghi chú
NGHỊ ĐỊNH
139/2016/NĐ-CP 04/10/2016 01/01/2017 Quy định về lệ phí môn bài
THÔNG TƯ
302/2016/TT-BTC 15/11/2016 01/01/2017 Hướng dẫn về lệ phí môn bài

HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN VỀ PHÍ VÀ LỆ PHÍ MỚI NHẤT NĂM 2017

Tên văn bản Ngày ban hành Ngày hiệu lực Ghi chú
NGHỊ ĐỊNH
154/2016/NĐ-CP 16/11/2016 01/01/2017 Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
114/2016/NĐ-CP 08/07/2016 01/01/2017 Lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài
140/2016/NĐ-CP 10/10/2016 01/01/2017 Lệ phí trước bạ
139/2016/NĐ-CP 04/10/2016 01/01/2017 Lệ phí môn bài
THÔNG TƯ
 148/2016/TT-BTC 14/10/2016 01/01/2017 Phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
 170/2016/TT-BTC 26/10/2016 01/01/2017 Phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất
 167/2016/TT-BTC 26/10/2016 01/01/2017 Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực
 156/2016/TT-BTC 21/10/2016 01/01/2017 Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
 168/2016/TT-BTC 26/10/2016 01/01/2017 Phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá
 157/2016/TT-BTC 24/10/2016 01/01/2017 Phí chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự
 146/2016/TT-BTC 06/10/2016 01/01/2017 Phí bay qua vùng trời Việt Nam
 208/2016/TT-BTC 10/11/2016 01/01/2017 Phí duy trì sử dụng tên miền và địa chỉ Internet
 144/2016/TT-BTC 04/10/2016 01/01/2017 Phí thăm quan Bảo tàng Hải dương học
 159/2016/TT-BTC 25/10/2016 01/01/2017 Phí thăm quan Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam
161/2016/TT-BTC 25/10/2016 01/01/2017 Phí thăm quan Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam
 163/2016/TT-BTC 25/10/2016 01/01/2017 Phí thăm quan Bảo tàng Lịch sử quốc gia
 160/2016/TT-BTC 25/10/2016 01/01/2017 Phí thăm quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
 181/2016/TT-BTC 7/11/2016 01/01/2017 Phí thăm quan Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
 178/2016/TT-BTC 01/11/2016 01/01/2017 Phí thẩm định, phân hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định, phạn hạng cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch
 177/2016/TT-BTC 01/11/2016 01/01/2017 Phí thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên; lệ phí cấp phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam
 162/2016/TT-BTC 25/10/2016 01/01/2017 Phí thư viện áp dụng tại Thư viện Quốc gia Việt Nam
 191/2016/TT-BTC 08/11/2016 01/01/2017 Phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản

Lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản

 187/2016/TT-BTC 08/11/2016 01/01/2017 Phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia
 169/2016/TT-BTC 26/10/2016 01/01/2017 Phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ
 142/2016/TT-BTC 26/09/2016 01/01/2017 Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá
 164/2016/TT-BTC 25/10/2016 01/01/2017 Phí xác minh giấy tờ, tài liệu để công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam
 171/2016/TT-BTC 27/10/2016 01/01/2017 Lệ phí cấp giấy phép quy hoạch
 143/2016/TT-BTC 26/09/2016 01/01/2017 Lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
 172/2016/TT-BTC 27/10/2016 01/01/2017 Lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng
 150/2016/TT-BTC 14/10/2016 01/01/2017 Lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng; thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng; hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho các tổ chức không phải là ngân hàng
 250/2016/TT-BTC 11/11/2016 01/01/2017 Phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 192/2016/TT-BTC 08/11/2016 01/01/2017 Phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển, kế hoạch an ninh cảng biển và cấp lý lịch liên tục của tàu biển
 229/2016/TT-BTC 11/11/2016 01/01/2017 Lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
 228/2016/TT-BTC 11/11/2016 01/01/2017 Phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công, viên chức
 221/2016/TT-BTC 10/11/2016 01/01/2017 Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề đấu giá tài sản
 247/2016/TT-BTC 11/11/2016 01/01/2017 Phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay

HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN VỀ THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MỚI NHẤT 2017

Tên Văn Bản Ngày Ban Hành Ngày Hiệu Lưc Ghi chú
LUẬT
57/2010/QH12 01/01/2012
NGHỊ ĐỊNH
69/2012/NĐ-CP 01/01/2012
THÔNG TƯ
159/2012/TT-BTC 15/11/2012

HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN VỀ THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT MỚI NHẤT 2017

Tên Văn Bản Ngày Ban Hành Ngày Hiệu Lưc Ghi chú
LUẬT
48/2010/QH12 01/01/2012
NGHỊ ĐỊNH
53/2011/NĐ-CP 01/01/2012
THÔNG TƯ
153/2011/TT-BCT 01/01/2012

HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN MỚI NHẤT 2017

Tên Văn Bản Ngày Ban Hành Ngày Hiệu Lưc Ghi chú
LUẬT
71/2014/QH13 26/11/2014 01/01/2015 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 dp Quốc hội khóa XIII ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế
NGHỊ ĐỊNH
12/2015/NĐ-CP 12/02/2015 01/01/2015 Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 do Chính phủ ban hành hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế
THÔNG TƯ
92/2015/TT-BTC 30/07/2015 Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh.

HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP MỚI NHẤT 2017

Tên Văn Bản Ngày Ban Hành Ngày Hiệu Lưc Ghi chú
LUẬT
71/2014/QH13 26/11/2014 01/01/2015
NGHỊ ĐỊNH
12/VBHN-BTC 26/05/2015 Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật T. TNDN do BTC ban hành
THÔNG TƯ
96/2015/TT-BTC 22/06/2015 06/08/2015 Hướng dẫn về thuế TNDN tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sưuả đổi bổ sung một số điều của các nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 78/2017/TT-BTC ngày 18/06/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC nagỳ 25/08/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài Chính.

HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN VỀ THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT MỚI NHẤT 2017

Tên Văn Bản Ngày Ban Hành Ngày Hiệu Lưc Ghi chú
LUẬT
106/2016/QH13 01/07/2016
NGHỊ ĐỊNH
100/2016/NĐ-CP 01/07/2016
THÔNG TƯ
130/2016/TT-BTC 01/07/2016

HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN VỀ THUẾ XUÁT NHẬP KHẨU MỚI NHẤT 2017

Tên Văn Bản Ngày Ban Hành Ngày Hiệu Lưc Ghi chú
LUẬT
107/2016/QH13 06/04/2016 01/09/2016 Luật Thuế Xuất Khẩu, Thuế Nhập Khẩu
NGHỊ ĐỊNH
134/2016/NĐ-CP 01/09/2016 01/09/2016 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu
QUYẾT ĐỊNH
78/2010/QĐ-TTg 30/11/2010 01/02/2011 Về mức giá trị hàng hoá nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế
54/2014/QĐ-TTg 19/09/2014 15/11/2014 Về việc miễn thuế Nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được nghiên cứu và chế tạo.
36/2016/QĐ-TTg 01/09/2016 01/09/2016 Quy định về việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hoá nhập khẩu
THÔNG TƯ
38/2015/TT-BTC 25/03/2015 01/04/2015 Quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; thuế XK, thuế NK và quản lý thuế đối với hàng hoá XK, NK