Hướng dẫn mua bán hàng giữa DN chế xuất và DN nội địa

Chinhphu.vn) – Hàng hóa nhập khẩu vào nội địa từ doanh nghiệp chế xuất mà thuộc diện phải có giấy phép nhập khẩu thì phải có giấy phép nhập khẩu

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam hỏi: Doanh nghiệp chế xuất mua thiết bị thu phát sóng từ nội địa và doanh nghiệp nội địa trao đổi hàng hoá là thiết bị thu phát sóng (điện thoại di động) từ doanh nghiệp chế xuất có phải xin giấy phép nhập khẩu không?

Về vấn đề này, Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời như sau:

Theo Nghị định số 164/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, tại Khoản 9, Điều 1 quy định:

Doanh nghiệp chế xuất được bán vào thị trường nội địa tài sản thanh lý của doanh nghiệp và các hàng hóa theo quy định của pháp luật về đầu tư và thương mại. Quan hệ trao đổi hàng hóa được sản xuất tại các khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất với các khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam, trừ khu phi thuế quan, là quan hệ xuất, nhập khẩu.

Điểm b, Khoản 1, Khoản 3, Điều 86 và Điểm d, Khoản 2, Điều 16 của Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định, hàng hóa nhập khẩu vào nội địa từ doanh nghiệp chế xuất mà thuộc diện phải có giấy phép nhập khẩu thì phải có giấy phép nhập khẩu.

Do vậy, doanh nghiệp chế xuất và doanh nghiệp nội địa khi thực hiện quan hệ trao đổi hàng hóa thiết bị thu phát sóng phải có giấy phép nhập khẩu.

Bên cạnh đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 18/2014/TT-BTTTT ngày 26/11/2014 quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ đối với việc cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện. Công ty Samsung có hoạt động xuất, nhập khẩu các thiết bị vô tuyến điện nói chung, cần căn cứ vào quy định của Thông tư 18/2014/TT-BTTTT để được cấp phép nhập khẩu.

Chinhphu.vn