THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

HỒ SƠ, THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN, BAO GỒM:

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 2. Dự thảo điều lệ công ty (có chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập).
 3. Danh sách cổ đông sáng lập (có chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập).
 4. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của tất cả cổ đông sáng lập, người đại diện theo pháp luật:
 5. Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
 6. Nếu cổ đông sáng lập là tổ chức:
 7. Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế).
 8. Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo khoản 4.1 nêu trên của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng. (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 96 Luật Doanh nghiệp).
 9. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
 10.  Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

CHI PHÍ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN, BAO GỒM:

 • – Phí dịch vụ thành lập công ty.
 • – Lệ phí nộp nhà nước (lệ phí cấp giấy phép kinh doanh và đăng bố cáo thành lập).
 • – Thuế môn bài (lệ phí môn bài).
 • – Tiền in hóa đơn (tùy thuộc vào số lượng quyển hóa đơn đặt in);
 • – Phí đăng ký chữ ký số (Token), có thể đăng ký 1 năm, hoặc 4 năm