VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Hệ Thống Ngành Nghề Quyết Định 337

07/11/2018

Hệ Thống Ngành Nghề Quyết Định 337 HỆ THỐNG NGÀNH A: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN 01: NÔNG NGHIỆP VÀ HOẠT ĐỘNG DỊCH.

Tín dụng 2018: Đâu là “vùng trũng”?

(Taichinh) –Mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2018 tiếp tục đặt ra ở mức khá cao là 17%, sau khi đã đạt 18,17% trong năm 2017..

Thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thuế

Ngày 08/01/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 26/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà.

Hệ thống các văn bản về thuế GTGT

HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG MỚI NHẤT NĂM 2017 Tên văn bản Ngày ban hành Ngày hiệu lực Ghi.

Sửa đổi bổ sung một số điều các Luật về thuế

QUỐC HỘI Luật số: 71/2014/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ.

Luật thuế tiêu thụ Đặc Biệt

Luật thuế tiêu thụ Đặc Biệt

Luật thuế bảo vệ môi trường

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Luật số: 57/2010/QH12 Hà Nội,.

Luật thuế xuất khẩu nhập khẩu

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 107/2016/QH13 Hà Nội,.

Ngành nghề tính thuế GTGT TNCN

PHỤ LỤC 01 DANH MỤC NGÀNH NGHỀ TÍNH THUẾ GTGT, THUẾ TNCN THEO TỶ LỆ % TRÊN DOANH THU ĐỐI VỚI CÁ NHÂN KINH DOANH.

Luật thuế TNCN

BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 92/2015/TT-BTC Hà Nội,.